Copyright 2020 - Custom text here

ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์

      เมื่อปี พ.ศ.2486 ได้เริ่มมีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นประเภทสหกรณ์หาทุน จำนวน 3 สหกรณ์ มีสมาชิกรวม 56 คน และมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีบางสหกรณ์ได้เลิกแล้วชำระบัญชีไป จนถึงปี พ.ศ.2511 มีสหกรณ์หาทุนรวมทั้งสิ้น 103 สหกรณ์ ในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนพระราชบัญญัตสหกรณ์ จึงได้มีการประกาศให้ควบสหกรณ์หาทุนทั้ง 103 สหกรณ์เข้าด้วยกันเหลือเพียง 4 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ชนิดไม่จำกัด

       ต่อมาปี พ.ศ.2517 ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัตสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง จึงได้มีการประกาศให้ควบสหกรณ์ชนิดไม่จำกัดทั้ง 4 สหกรณ์เข้าด้วยกันคงเหลือสหกรณ์เดียว เป็นสหกรณ์ชนิดจำกัด ชื่อว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2517 เลขทะเบียน 42/2517 มีสมาชิกจำนวน 1,016 คน มีฐานะการเงินดังนี้

                         ทรัพย์สิน     11,370,031.73  บาท
                         หนี้สิน          6,385,785.29  บาท
                         ทุน              4,951,246,44  บาท

         มีสำนักงานตั้งอยู่ที่หอประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

        เมื่อปี พ.ศ.2520 ได้จัดซื้อที่ดินและสร้างสำนักงานเป็นที่ทำการเอง ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จนถึงปี พ.ศ.2554 ได้รื้ออาคารสำนักงานหลังเก่าแล้วได้สร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ขึ้นแทนใช้เป็นที่ทำการของสาขาสันทราย

การตั้งสำนักงานสาขา

         สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด ได้เปิดสาขาให้บริการสมาชิกตามพื้นที่ต่าง ๆ รวม 5 สาขา ประกอบด้วย

1.สาขาสันทราย ตั้งอยู่ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517
2.สาขาห้วยสัก  ตั้งอยู่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539
3.สาขานางแล  ตั้งอยู่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2541
4.สาขาบัวสลี ตั้งอยู่ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2543
5.สาขาเวียงกือนา ตั้งอยู่ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2553

    การบริหารจัดการสาขาจะอยู่ในการควบคุมของสำนักงานใหญ่ ปัจจุบันสำนักงานใหญ่มีที่ทำการอยู่ร่วมกับสาขาสันทราย

 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

f t g