Copyright 2020 - Custom text here

SM

ธุรกิจบริการรับฝากเงิน

         สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย  จำกัด  เปิดรับบริการฝากเงินจากสมาชิกอยู่  2  ประเภท  ดังนี้

1.เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อปี

2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 บาทต่อปี

f t g