Copyright 2020 - Custom text here

การรวบรวมผลผลิต

    สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด  ได้ทำโครงการส่งเสริมการเกษตรให้แก่สมาชิกมาโดยตลอด  พืชที่ส่งเสริมเป็นหลัก ได้แก่  ข้าว  ข้าวญี่ปุ่น  ข้าวโพดหวาน  จะส่งเสริมแบบครบวงจร เริ่มจากการจัดหาเมล็ดพันธุ์  วัสดุการเกษตร  เงินทุน  ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาเพื่อ่ให้ได้ผลผลิตสูง  ช่วยลดต้นทุน  ให้คุ้มค่ากับการลงทุน   และได้ทำการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก แล้วจัดจำหน่ายต่อไป

f t g