Copyright 2020 - Custom text here

สถานีบริการน้ำมัน

สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน PT สกก.สาขาบัวสลี    สถานีบริการน้ำมัน PT สกก.สาขาห้วยสัก    สถานีบริการน้ำมัน PT สกก.สาขาเวียงกือนา    สถานีบริการน้ำม...

Read more

ธุรกิจบริการรับฝากเงิน

ธุรกิจบริการรับฝากเงิน          สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย  จำกัด  เปิดรับบริการฝากเงินจากสมาชิกอยู่  2  ประเภท  ดังนี้ 1.เงินฝากออมทรัพย์ อัตราด...

Read more

การรวบรวมผลผลิต

การรวบรวมผลผลิต     สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด  ได้ทำโครงการส่งเสริมการเกษตรให้แก่สมาชิกมาโดยตลอด  พืชที่ส่งเสริมเป็นหลัก ได้แก่  ข้าว  ข้าวญี่ปุ่น  ข...

Read more

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรายจำกัด ได้จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก โดยพิจารณาจากความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก สินค้าที่มีจำหน่ายประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ยเคมี สา...

Read more

ธุรกิจสินเชื่อ

ธุรกิจสินเชื่อ      สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จัดหาเงินทุนสำหรับให้สมาชิกได้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ  หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครั...

Read more

น้ำดื่มเกลียวทิพย์

น้ำดื่มเกลียวทิพย์        สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด ได้ผลิตน้ำดื่่มสะอาดสำหรับบริโภค เครื่องหมายการค้า  "เกลียวทิพย์ " กรรมวิธีการผลิตใช้ระบบรีเวิอร์ออสโม...

Read more

f t g