• งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

  • อบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1/2562 วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2562

  • งานอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

  • การทำสัญญาโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี 2562 วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 2562

  • 22 เมษายน 2562 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"

  • ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเจ้าหน้าที่และพนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด ในวันที่ 5-6 มกราคม 2562

Copyright 2020 - Custom text here

    

1.มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกทุกสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้  คลิก!!

f t g