สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย  จำกัด


  

 ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์

      เมื่อปี พ.ศ.2486 ได้เริ่มมีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นประเภทสหกรณ์หาทุน จำนวน 3 สหกรณ์ มีสมาชิกรวม 56 คน และมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีบางสหกรณ์ได้เลิกแล้วชำระบัญชีไป จนถึงปี พ.ศ.2511 มีสหกรณ์หาทุนรวมทั้งสิ้น 103 สหกรณ์ ในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนพระราชบัญญัตสหกรณ์ จึงได้มีการประกาศให้ควบสหกรณ์หาทุนทั้ง 103 สหกรณ์เข้าด้วยกันเหลือเพียง 4 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ชนิดไม่จำกัด

       ต่อมาปี พ.ศ.2517 ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัตสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง จึงได้มีการประกาศให้ควบสหกรณ์ชนิดไม่จำกัดทั้ง 4 สหกรณ์เข้าด้วยกันคงเหลือสหกรณ์เดียว เป็นสหกรณ์ชนิดจำกัด ชื่อว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2517 เลขทะเบียน 42/2517 มีสมาชิกจำนวน 1,016 คน มีฐานะการเงินดังนี้

                         ทรัพย์สิน     11,370,031.73  บาท
                         หนี้สิน          6,385,785.29  บาท
                         ทุน              4,951,246,44  บาท

         มีสำนักงานตั้งอยู่ที่หอประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

        เมื่อปี พ.ศ.2520 ได้จัดซื้อที่ดินและสร้างสำนักงานเป็นที่ทำการเอง ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จนถึงปี พ.ศ.2554 ได้รื้ออาคารสำนักงานหลังเก่าแล้วได้สร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ขึ้นแทนใช้เป็นที่ทำการของสาขาสันทราย

การตั้งสำนักงานสาขา

         สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด ได้เปิดสาขาให้บริการสมาชิกตามพื้นที่ต่าง ๆ รวม 5 สาขา ประกอบด้วย

1.สาขาสันทราย ตั้งอยู่ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517
2.สาขาห้วยสัก  ตั้งอยู่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539
3.สาขานางแล  ตั้งอยู่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2541
4.สาขาบัวสลี ตั้งอยู่ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2543
5.สาขาเวียงกือนา ตั้งอยู่ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2553

    การบริหารจัดการสาขาจะอยู่ในการควบคุมของสำนักงานใหญ่ ปัจจุบันสำนักงานใหญ่มีที่ทำการอยู่ร่วมกับสาขาสันทราย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

Community

# ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายบุญตรง เทพอุดม ผู้จัดการใหญ่
2 นายสมคิด มีอาหาร รองผู้จัดการใหญ่
3 นางพิมพ์ใจ อ้ายดี หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
4 นางรุ่งอรุณ กองกระโทก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
5 นางวันทนา วุฒิอิ่น หัวหน้าฝ่ายธุรการ
6 น.ส.ปวริศา ฟองสมุทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 นางกัลยา กิติ พนักงานแม่บ้าน
8 นายดนัย โปสาน นักการภารโรง
9 นางสิราวรรณ์ แก้วมา เจ้าหน้าที่การเงิน
10 นายดุสิต มาลารัตน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
11 นางประวีณา สุขเจริญ เจ้าหน้าที่บัญชี
12 นายสมบูรณ์ นรรัตน์ พนักงานขับรถ
13 นายสุวิทย์ ก่อกาย พนักงานขับรถ
14 นายสมยศ ธรรมสอน พนักงานขับรถ
15 นายพงษ์ศักดิ์ กองกระโทก หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
16 นายมงคล อ่อนนวน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
17 นายมงคลชัย สิทธิเลิศ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
18 นายพิษณุ เทพอุดม หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
19 นายประสงค์ ยี่ภิญโญ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
20 นายวีระวัฒน์ คำวังแก้ว เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
21 นายชนกานต์ มหาวงค์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์
22 นายชาติสยาม วงค์โยธา เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
23 นายถิรวัฒน์ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
24 นางจิรปรียา กระหมุดความ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
25 นางเรณู ตารินทร์ เจ้าหน้าที่การเงิน

Community

# ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายนัฐพงษ์ คำมีสว่าง ผู้จัดการสาขา
2 นางจินตนา ปัญญาทา หัวหน้าฝ่ายการเงิน
3 นางปรวัน หอมขจร เจ้าหน้าที่การเงิน
4 นางสาวศุภานัน ปันแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน
5 น.ส.ภานี กมลเวชช์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 นางรุ่งอรุณ ธิดารัตน์ เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำมัน
7 นางประภาพร ปาระมี เจ้าหน้าที่บัญชี
8 นายยงยุทธ คำจ้อย นักการภารโรง
9 นางสาวชนิดา นายยี่ พนักงานแม่บ้าน
10 นายไกรศรี มาลัย เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
11 นายกฤษฎา มณีจันสุข เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
12 นายวิทยา คำมา เจ้าหน้าที่การตลาด
13 นายฤทธิไกร ยะแสง พนักงานยกสินค้า

Community

# ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายประสิทธิ์ สันติวงศ์ ผู้จัดการสาขา
2 นางบัวลอย เลาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 น.ส.จันทร์จิรา เทพอุดม เจ้าหน้าที่การเงิน
4 นางวิภาวรรณ มหาวรรณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน
5 นางพรพรรณ เทพอุดม เจ้าหน้าที่บัญชี
6 นางศิริพร บุญจันทร์ พนักงานแม่บ้าน
7 นายสุริยะ ยาชุมภู นักการภารโรง
8 นายเชิดพงศ์ ไชยยะ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
9 นายมานัส ปันสุรินทร์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
10 นายณรงค์ กาวิรส หัวหน้าฝ่ายตลาด
11 นายอนุชา ปัญญาวิชา เจ้าหน้าที่การตลาด
12 นายนัฐวัชร์ อภิธนัง เจ้าหน้าที่การตลาด
13 นายบันลุ บุญจันทร์ พนักงานยกสินค้า
14 นายกิตติพงษ์ ปัญญาวงค์ พนักงานยกสินค้า
15 นายสมผล คำมูล พนักงานยกสินค้า
16 นายขวัญนา เครือตา พนักงานยกสินค้า
17 นายบดินทร์ สารถ้อย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
18 นางชลันธร โพธาวิจิตร เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำมัน
19 นายสมพงษ์ โอ๊ะคำ พนักงานขับรถ
20 น.ส.วารุณี สง่าวงค์ เจ้าหน้าที่การตลาด

Community

# ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นางจารุณีย์ เภสัชพิพัฒน์กุล ผู้จัดการสาขา
2 น.ส.ยุวรี เรือนคำ เจ้าหน้าที่บัญชี
3 นางกมลรส ทาวงค์ เจ้าหน้าที่การเงิน
4 น.ส.วริตา แสงสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 น.ส.สายไหม เลาแก้ว พนักงานแม่บ้าน
6 น.ส.จำเนียร สงคำ พนักงานแม่บ้าน
7 นายจะเด็ด ปินตาสาร นักการภารโรง
8 นายเดชา สันธิ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
9 นายเสกสัน สันธิ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
10 ว่าที่ รต.อรรณพ เขื่อนเพชร เจ้าหน้าที่การตลาด
11 นายอนุพงษ์ เขื่อนเพชร พนักงานยกสินค้า
12 น.ส.สาริกา เปี้ยวงค์ เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำมัน
13 นายสาคร ธรรมวงค์ หัวหน้าโรงงานน้ำดื่ม
14 น.ส.มานิดา ดอนแสนเทพ เจ้าหน้าที่การเงิน
15 น.ส.รุ่งนภา กุลดี เจ้าหน้าที่บัญชี
16 น.ส.สุพัตรา เรือนงาม เจ้าหน้าที่บัญชี
17 นายสมนึก ยี่นาง เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคโรงงานน้ำดื่ม
18 นายประทีป คิดดี เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคโรงงานน้ำดื่ม
19 นายวุฒิพันธ์ มูลดี หัวหน้าฝ่ายศูนย์จำหน่ายและรับรองสินค้าฯ
20 น.ส.ณัชชา ขัตติยะ เจ้าหน้าที่ศูนย์จำหน่ายฯ
21 น.ส.จันทร์จิรา ขัดเปา เจ้าหน้าที่บัญชีศูนย์จำหน่ายฯ
22 นายอุดร สมประสงค์ พนักงานศูนย์รับรองสินค้าฯ
23 นายเอกราช พุ่มแก้ว พนักงานศูนย์รับรองสินค้าฯ
24 น.ส.สุพัตรา สันธิ พนักงานศูนย์รับรองสินค้าฯ
25 น.ส.รัตติกาล ตันใหม พนักงานศูนย์รับรองสินค้าฯ
26 น.ส.ยุรา สง่าวงค์ เจ้าหน้าที่การเงิน

Community

# ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายทวี วงค์น้อย เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำมัน
2 นางเทวิกา ศรีอ้วน เจ้าหน้าที่การเงิน
3 นายปริญญา จันเลน เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำมัน
4 นางศิริลักษณ์ เทพอุดม ผู้จัดการสาขา
5 นางกัลยา เทพขันธ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี
6 น.ส.มลฤดี สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่บัญชี
7 น.ส.จาริณี คีรีแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน
8 นางเรณู จำเริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 นางนงนุช สิงห์เชื้อ พนักงานแม่บ้าน
10 นายไตรทศ คำจ้อย นักการภารโรง
11 นายสมชาย กิจพิทักษ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
12 นายศักดา วุฒิอิ่น เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
13 นายณัฐภณ มั่นคง เจ้าหน้าที่การตลาด
14 นายชัยภูมิ เตจ๊ะก๋อง พนักงานยกสินค้า
15 นายสมเกียรติ คำจ้อย พนักงานยกสินค้า
16 นายพงศ์พิสุทธิ์ ทิพย์สุภา หัวหน้าสถานีบริการน้ำมัน
17 น.ส.สายฝน วันตื้อ เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำมัน
18 นายสมชาย พุ่มพวง พนักงานรักษาความปลอดภัย
19 นายณัฐภูมิ คำจ้อย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

Community

# ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 น.ส.สุภรัตน์ ภิระบัน เจ้าหน้าที่การเงิน
2 นายแสงสิทธิ์ ปินตาสาร ผู้จัดการสาขา
3 น.ส.นฤมล ขันแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน
4 นางพัชราวดี เงินแก้ว เจ้าหน้าที่บัญชี
5 นางภูษณิศา เต็มเสาร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 นางสุชาดา ยำหาน พนักงานแม่บ้าน
7 นายคมสันต์ ยำหาน นักการภารโรง
8 นายปรีชา โพธาวิจิตร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
9 นายพิสิษฐ์ สวัสดิ์ธนสินธ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
10 นายวีระพงษ์ แสงกล้า พนักงานยกสินค้า
11 นางศรีดาว อารีย์ เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำมัน
12 นายสุทัศน์ ประตูชัย พนักงานรักษาความปลอดภัย
13 นายวรรณ์ลภ จุมปู หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
14 นายเมธี ชายฝั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
15 นายชิงชัย สั่งแก้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
16 นายนัฐติกรณ์ ไชยประเสริฐ เจ้าหน้าที่การตลาด

ประกาศ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด  เลขที่  1/2561

เรื่อง  การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร

ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

********************************************

        สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร  ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิงเล็ก) โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยฉางขนาด 2,000 ตัน ลานตากขนาด 6,400 ตร.ม. และ เครื่องชั่งอิเลคทรอนิคแบบแท่นลอยพร้อมโรงคลุม (ขนาด 80 ตัน) โดยมีราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,340,000 บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

        1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง

        2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

        3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

        5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด   

        6. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามเอกสารกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของสหกรณ์

        7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานการจัดทำหรือก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง (งานจัดทำหรือสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางด้านห้องปฏิบัติการและมีการทดสอบ) และผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่สหกรณ์เชื่อถือและเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายถึงวันที่ประกาศประกวดราคา โดยต้องแนบหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองสำเนามาประกอบการพิจารณาพร้อมกับการยื่นเอกสารเสนอราคา

        8. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

        9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        10. ผู้เสนอราคาต้องแสดงถึงความพร้อมเบื้องต้น ด้านบุคลากร ด้านบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยในการทำงานและด้านการเงิน  โดยการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมๆกับการยื่นเอกสารข้อเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน     โดยจะต้องยื่นเอกสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้

               10.1 เอกสารแสดงวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญ เป็นผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน

               10.2 เอกสารแสดงวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญ เป็นผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน

                   10.3 เอกสารแสดงวิศวกรโยธาระดับสามัญ     เป็นผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน

                  10.4 เอกสารแสดงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน

               10.5 แผนงานการทำงานอย่างละเอียดเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

               10.6 เอกสารแสดงความพร้อมด้านการเงินเช่น หนังสือรับรองเครดิต หรือหนังสือแสดงบัญชีเงินฝาก หรืออื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 เมษายน 2561  ระหว่างเวลา 09.00. ถึง 12.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สาขาดอยลาน เลขที่ 41 หมู่ 3 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 24 เมษายน 2561  ระหว่างเวลา 09.00 .น. ถึง 12.00 น. ณ  สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สำนักงานใหญ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 เมษายน 2561  ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.พร้อมประกาศผลการพิจารณาภายในวันเดียวกัน

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 10,000 บาท ได้ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย  จำกัด  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2561  ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 053-152686 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด อนึ่ง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ 5 จำนวน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)

           การประกวดราคาจ้างครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด  ได้รับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งสหกรณ์สมทบ สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามงบประมาณที่ได้รับและส่วนที่สหกรณ์สมทบ  โครงการนี้จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินโครงการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วเท่านั้น

           ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  หากมีการทำสัญญากับสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด ให้รับจ่ายผ่านบัญชีเงินฝาก และต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  โดยอนุโลม และสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือมีการปรับปรุงแก้ไข    ให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน 2561                 

                                                     (ลงชื่อ) 

                                                                    (นายอานนท์  วงษารัตน์ )

                                                                     ประธานกรรมการ

                                                              สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด

 

วิสัยทัศน์

 "เป็นสหกรณ์ที่มั่นคงยั่งยืนนาน

 การบริหารจัดการที่โปร่งใส

 ธุรกิจ เทคโนโลยี ที่ก้าวไกล

 เชื่อมโยงเครือข่าย  ใส่ใจสมาชิกและชุมชน"

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์

เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และรู้จักประหยัด

ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิดหรือลาออกจากสหกรณ์โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 

เกษตรกรผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครต่อประธานกลุ่มและเข้าร่วมประชุมกลุ่มในหมู่บ้านที่ตนมีถิ่นที่อยู่ เพื่อเสนอที่ประชุมกลุ่มพิจารณา และลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานกลุ่มเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หรือไม่

ผู้ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ จะต้องเข้ารับการอบรมตามที่สหกรณ์กำหนด

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องชำระค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ชำระค่าหุ้น เปิดบัญชีเงินฝาก ตามจำนวนเงินที่สหกรณ์กำหนด และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นสมาชิกของสหกรณ์

สมุดคู่มือเงินกู้และเงินฝาก สมาชิกต้องเก็บรักษาให้ดี หากทำหายต้องจ่ายค่าสมุดเล่มละ 20 บาท แต่หากสมุดหมดเพราะทำธุรกิจกับสหกรณ์ สหกรณ์จะเปลี่ยนให้ฟรี

 

(หากสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความไว้กับสถานีตำรวจในท้องที่?สหกรณ์จึงจะออกเล่มใหม่แทนให้)

                อุดมการณ์สหกรณ์  หมายถึง  ความเชื่อที่ว่าระบบของสหกรณ์นั้นสามารถช่วยเหลือให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้นภายใต้การช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ดีกินดี มีความเป็นธรรมและมีสันติสุขในสังคม

                  การช่วยเหลือตนเอง    หมายถึง  การควบคุมดูแลตัวเองให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความพอดี เหมาะสม ประกอบด้วย 

1  มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  รู้จักการทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต        2  รู้จักประหยัด ให้รู้จักประมาณตนเองว่าตัวเองมีรายได้เท่าไรแล้ว ก็ต้องรู้จักประมาณราย    จ่ายด้วย ให้เกิดความพอดี เงินที่หามาได้ก็ต้องใช้จ่ายให้เกิดคุณค่าสูงสุด  และส่าน         หนึ่งก็ต้องเก็บออมไว้เพื่อความจำเป็นในอนาคต

3  พันฒนาตัวเอง  ต้องหมั่นหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อช่วยสนับสนุนในเรื่องการประกอบ           อาชีพของสมาชิกเองให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง

4  หลีกให้พ้นอบายมุขต่างๆ ให้ดำรงอยู่อย่างคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวและ     สมาชิกคนอื่นๆ

              การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  หมายถึง  การรรวมกันเป็นกลุ่มแล้วต้องพึ่งพาอาศัยกันได้ ประกอบด้วย

1  เสียสละเพื่อส่วนรวม คือ ไม่เห็นแก่ตัว รักความยุติธรรม

2  ร่วมใจพัฒนา คือ ต้องผนึกกำลังกันเป็นหมู่คณะ และร่วมมือกันแก้ไข ความทุกข์ยาก        ของมวลหมู่สมาชิก

3  ซื่อตรงต่อ  กฏ กติกา คือ ต้องมีระเบียบ  มีวินัย มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง

4  มีเมตตา รักใคร่กัน คือให้อภัยกันเสมอเมื่อมีการผิดพลาด

         หลักสหกรณ์  หมายถึง แนวทางสำหรับสมาชิกที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ ใช้ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ มี   7 ข้อด้วยกัน คือ 

 

หลักการที่ 1

     การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของ สหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา 

 

หลักการที่ 2

     การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบแต่มวลสมาชิกในสหกรณ์ขั้นปฐม สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน 

 

หลักการที่ 3

           การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของ สหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จำกัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกิน เพื่อจุดมุ่งหมายประการใดประการหนึ่งของตนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ คือ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของตน โดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ต้องไม่นำมาแบ่งปันกันเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์และเพื่อสนับสนุนกิจการอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 

 

หลักการที่ 4

        การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ     สหกรณ์เป็นองค์กรที่พึ่งพาและปกครองตนเองโดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่ สหกรณ์จำต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอกสหกรณ์ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตยและยังคงดำรงความเป็นอิสระของสหกรณ์

 

หลักการที่ 5

          การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศสหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชน และบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้ 

 

หลักการที่ 6

        การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 

หลักการที่ 7

           ความเอื้ออาทรต่อชุมชน   สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

 

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์

ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

 

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การขาดสมาชิกภาพของสมาชิก คือ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

 

ตาย

ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์

ลาออก สมาชิกจะลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับทางสหกรณ์ ทั้งในฐานะผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน หรือมีหนี้สินผูกพันอื่นที่จะต้องชำระต่อสหกรณ์
 

ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ?สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

มีกรณีใด ๆ ที่สหกรณ์ต้องเรียกคืนเงินกู้

ขาดการชำระค่าบริการหรือเงินอื่นใดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการ สหกรณ์กำหนด

ได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ หรือของที่ประชุมของกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่ หรือพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือเสื่อมเสียต่อสหกรณ์ หรือกลุ่มสมาชิกไม่ว่าโดยประการใด ๆ?

การลาออก สมาชิกต้องแจ้งต่อพนักงานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบหนี้สิน

การค้ำประกันและทำหนังสือลาออกเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ต่อไป

(สหกรณ์มีการประชุมเพื่อพิจารณาการลาออกของสมาชิกเดือนละ 1 ครั้ง)

ดาวน์โหลด

ที่
ชื่อรายการ
#
1 2018-04-01
2 2018-04-01
3 2018-04-01
4 2018-03-31
5 2018-03-27
6 2018-02-01
7 2018-01-27
8 2018-01-27
9 2018-01-23
10 2018-01-23
11 2018-01-23
12 2018-01-23
13 2017-12-29
14 2017-12-28
15 2017-12-28
16 2017-12-28
17 2017-12-28
18 2017-12-28
19 2017-12-28
20 2017-12-28
21 2017-12-20
22 2017-11-27
23 2017-11-23
24 2017-11-23
25 2017-11-23
26 2017-11-23
27 2017-11-22
28 2017-11-14
29 2017-10-27
30 2017-10-05
31 2017-10-03
32 2017-09-05
33 2017-09-05
34 2017-09-05
35 2017-09-05
36 2017-08-17
37 2017-05-04
38 2017-05-03
39 2017-05-03
40 2017-04-03
41 2017-04-01
42 2017-04-01
43 2017-03-31
44 2017-03-30
45 2017-03-29
46 2017-03-03
47 2017-02-07
48 2017-02-07
49 2017-02-07
50 2017-02-07
51 2017-02-07
52 2017-02-07
53 2017-02-07
54 2017-02-07
55 2017-02-07
56 2017-02-01
57 2016-12-19
58 2015-06-11
59 2015-06-10
60 2015-06-09
61 2015-06-08
62 2015-06-07
63 2015-06-06
64 2015-06-05
65 2015-06-04
66 2015-05-24
67 2015-05-06
68 2015-05-05
69 2015-05-04
70 2015-05-02
71 2015-05-01

ภาพกิจกรรม

ธุรกิจสหกรณ์

น้ำดื่มเกลียวทิพย์

เราห่วงใยคุณ คุณห่วงใยสุขภาพ

อ่านต่อ

ธุรกิจสินเชื่อ

จัดหาเงินทุนสำหรับให้สมาชิก

อ่านต่อ

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก โดยพิจารณาจาก

อ่านต่อ

การรวบรวมผลผลิต

โครงการส่งเสริมการเกษตรให้แก่สมาชิก

อ่านต่อ

ธุรกิจบริการรับฝากเงิน

เปิดรับบริการฝากเงินจากสมาชิกอยู่  3  ประเภท

อ่านต่อ

สถานีบริการน้ำมัน

มีสถานีบริการน้ำมันครบทั้ง 5 สาขา

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่ เลขที่ 4 หมู่ 1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์. 053-152675 โทรสาร.053-700135

สาขาสันทราย ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-152686 โทรสาร 053-700129

สาขาห้วยสัก ตั้งอยู่เลขที่ 348 หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678815, 053-678816 โทรสาร 053-678814

สาขานางแล ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ 3 ต. นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-176157, 053-702176 โทรสาร 053-702867

สาขาบัวสลี ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 6 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 083-2080933, 089-7552667 โทรสาร 053-631033

สาขาเวียงกือนา ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-674288 โทรสาร 053-674288